ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์วินัย เพียร น้ำใจ เรียบร้อยรายชื่อกิจกรรมชุมนุม
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562
 โรงเรียนพระนารายณ์

ดาวน์โหลด : โปรแกรมเขียนภาษา Python
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด - รายงานการประชุมครูครั้งที่ 2/2562 ดังแนบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ kanoksil2013@gmail.com ภายในวันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.


ดาวน์โหลด - รายงานการประชุมครูครั้งที่ 1/2562 ดังแนบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ kanoksil2013@gmail.com ภายในวันที่ 1 ก.พ.2562

มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์กิจกรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โครงร่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ

แบบรายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน Logbook  

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน


ภาษาไทย ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทย์ พละ สังคม การงาน
ศิลป์ พัฒนาผู้เรียน