วินัย เพียร น้ำใจ เรียบร้อย

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์ทุกท่าน ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพุทธนวมินทร์ 

แบบโครงการปีงบประมาณ2562

มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์กิจกรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โครงร่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ์

แบบรายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน Logbook  

แผนพัฒนาตนเอง

(Individual Development Plan : ID Plan)

รายงานการประชุมครูครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561


ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์
 
 

ภาพกิจกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลพบุรี
ส่งข้อมูลต้นปี 2557
จัดพานสานใจลูก
พระนารายณ์ไหว้ครู 2557
ศิษย์เก่าปีที่แล้ว
กลับมาเยี่ยม คุณครูสุเรรัตน์
จับถ่ายรูป
ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 11
ปี 2553 มาเยี่ยมห้องวัดผล บอกว่า ครูเคยบ่นว่า ศิษย์เก่าจบไปไม่มีใคร
คิดถึง ห้องวัดผลที่ออกเอกสาร การเรียนให้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทย์ พละ สังคม การงาน ศิลป์ พัฒนาผู้เรียน