ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์วินัย เพียร น้ำใจ เรียบร้อย


แบบโครงการปีงบประมาณ ปี 2563

 

คู่มือตรวจสอบผลการของนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน


ห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ดาวน์โหลด : โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .doc
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .pdf


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


ตัวอย่าง โครงร่างโครงงานคุณธรรม ม.3.5 ปี 2561

ตัวอย่าง รายงานโครงงานคุณธรรมตะไคร้หอม

นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพม.๕ และ สพฐ.


ดาวน์โหลด - รายงานการประชุมครูครั้งที่ 2/2562 ดังแนบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ kanoksil2013@gmail.com ภายในวันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.


ดาวน์โหลด - รายงานการประชุมครูครั้งที่ 1/2562 ดังแนบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ kanoksil2013@gmail.com ภายในวันที่ 1 ก.พ.2562

มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์กิจกรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โครงร่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ

แบบรายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน Logbook  

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน


ภาษาไทย ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทย์ พละ สังคม การงาน
ศิลป์ พัฒนาผู้เรียน