ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์
 
 

ภาพกิจกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลพบุรี
ส่งข้อมูลต้นปี 2557
จัดพานสานใจลูก
พระนารายณ์ไหว้ครู 2557
ศิษย์เก่าปีที่แล้ว
กลับมาเยี่ยม คุณครูสุเรรัตน์
จับถ่ายรูป
ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 11
ปี 2553 มาเยี่ยมห้องวัดผล บอกว่า ครูเคยบ่นว่า ศิษย์เก่าจบไปไม่มีใคร
คิดถึง ห้องวัดผลที่ออกเอกสาร การเรียนให้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>