.

ลูกพระนารายณ์ ...ต้องมี วินัย  เพียร  น้ำใจ เรียบร้อย..  

 
 

นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

 


ประวัติโรงเรียนพระนารายณ์ “ โรงเรียนพระนารายณ์ ” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ออกไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ มีเนื้อที่ 56 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ผู้ที่คิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้นคือ นายชงค์ วงษ์ขันธ์ และ นายสุพจน์ วัฒนประดิษฐ์ ต่อมา นาย เจริญ เจริญทรัพย์, พันเอก(พิเศษ) วิเชียร อ่อนนุช, นายประวัติ(ย้ง) งามพันธุ์ดิศร และ คณะกรรมการชุดหนึ่ง ดำเนินการจัดหาซื้อที่ดินในท้องที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ต่อมา นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตอนแรกใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนพิบูล 2 ” แต่ทางคณะกรรมการเห็นว่าควรใช้ชื่อเดิมของโรงเรียนประจำจังหวัดของลพบุรีจึงได้ขอตั้งชื่อโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 และใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนพระนารายณ์ ” หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก จำนวน 5 ห้องเรียน ทำถนนหินลูกรัง ถมที่และปรับปรุงพื้นที่ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 20 ห้อง บ้านพักครู 3 หลังห้องน้ำ – ห้องส้วม 2 หลัง ตลอดจนมีผู้บริจาคสมทบอีกเป็นจำนวนมาก

         ใน ปี พ.ศ.2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียน 318ค จำนวน 2 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 ยูนิต บ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง และอาคารเรียนชั่วคราว 18 ห้องเรียน อีกทั้งยังได้รับเงินบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนหนึ่ง จึงสามารถสร้างอาคารเรียนได้สำเร็จ และรับนักเรียนเข้าเรียนได้จำนวน 40 ห้องเรียน 
              ปี พ.ศ. 2525 จำนวนนักเรียนมีเพิ่มขึ้นถึง 2,984 คน ซึ่งต้องใช้ห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 60 ห้องเรียนรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  สร้างอาคารเรียน 318ค อีก 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 ยูนิต บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม 1 หลังและได้รับบริจาคเป็นวัสดุสร้างสนามบาสเก็ตบอล จากนายพีรศักดิ์ ศิริพานิชกร เป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคสร้างศาลาร่วมใจอีก 1 หลัง ราคาประมาณ 200,000 บาท

              ปี พ.ศ.2529 โรงเรียนพระนารายณ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์ กลุ่ม ส.ว.น.พ. และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มีพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและเพื่อเฉลมฉลองในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ได้รับเงินบริจาคเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 178,250 บาท โดยตั้งชื่อหอพระนี้ว่า “ หอพุทธนวมินทร์ ” 
              ปี พ.ศ.2531 สร้างอาคารเรียน 316ล เพิ่มอีก 1 หลัง งบประมาณ 4,540,000 บาท ปี พ.ศ.2533 สร้างโรงฝึกงานเพิ่มอีก 1 หลัง 
              ปี พ.ศ.2535 สร้างบ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง งบประมาณ 584,000 บาท 
              ปี พ.ศ.2536 สร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง ในวงเงิน 121,000 บาท และสร้างลู่วิ่งมาตรฐาน ในวงเงิน 500,000 บาท 
              ปี พ.ศ.2541 โรงเรียนพระนารายณ์ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มรับในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน 
             ปี พ.ศ.2547 เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นสื่อระดับชั้น ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน 
              ปี พ.ศ.2548 เปิดสอนโปรแกรมคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, มุ่งสู่เตรียมทหาร ในระดับชั้น ม.1 ปัจจุบัน โรงเรียนพระนารายณ์มีนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย ตามแผนการจัดการเรียน 16:16:18 / 6:6:4 ครู อาจารย์ 140 คน ลูกจ้างประจำ 11 คน
            ปี พ.ศ.2550-2551 สร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล (ตอมเข็ม) 1 หลัง งบประมาณ 17,441,000 บาท

            ปัจจุบัน โรงเรียนพระนารายณ์ จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         ขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 เป็นโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล และเปิดสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษาแบบเข้มตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit   of   Asean) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จัดชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียน 15:16:16 / 9:8:8    ครู-อาจารย์ 151 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 2 คน ลูกจ้างประจำ 10 คน 
             ด้วยความสามารถในการบริหารงานของฝ่ายบริหารงาน และความความตั้งใจในการสอน และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของครู – อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ความร่วมมือในการสนับสนุนแก่โรงเรียนในด้านต่างๆ ของผู้ปกครองและชุมชนทั้งในอดีต และปัจจุบันทำให้ โรงเรียนมีความ เจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียง ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลพระราชทานในปี พ.ศ. 2547 นับว่าโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญของจังหวัดลพบุรีเป็นที่ยอมรับของ ชาวลพบุรี และชุมชนโดยทั่วไป

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 ตุลาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.225.47.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,053,996
 
โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 83 หมู่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
Tel : 036-413111  Fax : 036-412247
Email : pranaraischool@gmail.com