.

ลูกพระนารายณ์ ...ต้องมี วินัย  เพียร  น้ำใจ เรียบร้อย..  

 
 

นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
 
  หน้าหลัก    งานประกันคุณภาพ 
งานประกันคุณภาพ
 

                ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๙(๓)  กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา   และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาได้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

          โรงเรียนพระนารายณ์ได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐาน ของโรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจำปี  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๖    สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลในการจัดทำจนสำเร็จด้วยดี  โรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้  

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ การให้บริการ-ดาวน์โหลด-งานประกันคุณภาพการศึกษา

sar2556.jpg
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.19.6
คุณเข้าชมลำดับที่ 972,902
 
โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 83 หมู่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
Tel : 036-413111  Fax : 036-412247
Email : pranaraischool@gmail.com