.

ลูกพระนารายณ์ ...ต้องมี วินัย  เพียร  น้ำใจ เรียบร้อย..  

 
 

นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
 
  หน้าหลัก    งานประกันคุณภาพ 
งานประกันคุณภาพ
 

                ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๙(๓)  กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา   และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาได้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

          โรงเรียนพระนารายณ์ได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐาน ของโรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจำปี  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๖    สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลในการจัดทำจนสำเร็จด้วยดี  โรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้  

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ การให้บริการ-ดาวน์โหลด-งานประกันคุณภาพการศึกษา

sar2556.jpg
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 ตุลาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.47.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,053,982
 
โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 83 หมู่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
Tel : 036-413111  Fax : 036-412247
Email : pranaraischool@gmail.com