.

ลูกพระนารายณ์ ...ต้องมี วินัย  เพียร  น้ำใจ เรียบร้อย..  

 
 

นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
 
  หน้าหลัก    ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
 

  ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย

๑.๑ ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)  

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

.4 - 6

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ

มารยาทไทย

- การแสดงความเคารพ

- การสนทนา

- การแต่งกาย

- การมีสัมมาคารวะ

๒. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม

               ๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี) 

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

.4 - 6

๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย

  จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

.4 - 6

๔. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง   

  - ความรักชาติ 
  -  การยึดมั่นในศาสนา

  -  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๕. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

๑. พระบรมราโชวาท

การมีระเบียบวินัย

ความสามัคคี

๒. หลักการทรงงาน

- ระเบิดจากข้างใน

- ไม่ติดตำรา

- บริการรวมที่จุดเดียว

- ใช้อธรรมปราบอธรรม 

จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

         3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ม.4 - 6

๖. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

- การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี

- การใช้สิทธิและหน้าที่

- การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ

- ความกล้าหาญทางจริยธรรม

- การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ

- การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และ การรู้เท่าทันสื่อ

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

                                 

๓.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     ทรงเป็นประมุข

 

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ม.4 - 6

๗. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย
ในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะ
ที่ตนสนใจ

การประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย
ในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะ

๘. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้ง
อย่างมีวิจารณญาณ

การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจเลือกตั้ง
อย่างมีวิจารณญาณ

๙. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ

การรู้ทันข่าวสารและการรู้ทันสื่อ

๑๐. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า
บนพื้นฐานของข้อมูล

การคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐาน
ของข้อมูล

จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์

          4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ม.4-6

. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพ
ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม

1. อัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคม-
พหุวัฒนธรรม

2. การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน

    - เคารพซึ่งกันและกัน

    - ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น

    - ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน

. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

 4.2  การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

 

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ม.4 - 6

. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิด
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

๑. การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี

  - การเจรจาไกล่เกลี่ย

  - การเจรจาต่อรอง

Learning Outcomesm6.doc
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 ตุลาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.225.47.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,053,997
 
โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 83 หมู่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
Tel : 036-413111  Fax : 036-412247
Email : pranaraischool@gmail.com